Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

Ông Ngô Công Chính Bà Dương Thị Bích Hạnh Bà Đàm Thị Ngân

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thạc sĩ Quản trị trường Đại học Wageningen,
Hà Lan

Thành viên Hội đồng quản trị

Cử nhân Luật
Cử nhân Ngoại ngữ

Thành viên Hội đồng quản trị

Thạc sỹ Quan hệ quốc tế,
Đại học Columbia, New York,
Hoa Kỳ

 

 

Ông Lê Tuấn Anh


Ông Vũ Phạm Hải Đăng


Bà Lê Thị Hoàng Anh

 Thành viên Ban cố vấn  Thành viên Ban cố vấn  Thành viên Ban cố vấn
 Tiến sĩ Quản lý,
Đại học Griffith, Australia
 Tiến sĩ Kinh tế,
Đại học Tổng hợp New York, Hoa Kỳ
Cử nhân Tiếng Anh,
Đai học SP Ngoại ngữ Hà Nội